Fundacja Misjonarzy Klaretynów Zostaw Ślad

Wyciąg ze statutu Fundacji Misjonarzy Klaretynów ZOSTAW ŚLAD

(...) Rozdział II
Cele, zadania i zasady działania Fundacji

§ 2

1. Celem Fundacji jest:

a. szeroko pojęta współpraca w rozwoju osób, społeczeństw i narodów będących w potrzebie, promując dobrobyt, sprawiedliwość i pokój,

b. udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom i grupom społecznym, kulturowym, zawodowym i religijnym znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej lub będącym w społecznym wykluczeniu,

c. świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej: - ofiarom klęsk żywiołowych, działań wojennych, prześladowań i terroru, krajom znajdującym się w tragicznej sytuacji na skutek wielowiekowej niewoli, kataklizmów klimatycznych i zniszczeń wojennych;

- misjom Misjonarzy Klaretynów oraz innym misjom Kościoła Rzymskokatolickiego nie należącym do w/w Zgromadzenia

2. Zadania Fundacji to:

a. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństw, zwłaszcza działalności informacyjnej, kulturalnej, oświatowej rozwoju społeczeństw międzynarodowych w duchu tolerancji, z poszanowaniem wyznania, przekonań i godności każdego człowieka bez względu na rasę, religię, narodowość i status społeczny.

b. Współdziałanie na rzecz tworzenia równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, społecznego, kulturalnego i religijnego.

c. Wspieranie i umacnianie postaw i działań nastawionych na aktywną wymianę wartości pomiędzy społeczeństwami różnych krajów.

d. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka oraz życia rodzinnego w duchu chrześcijańskim.

e. Organizowanie wielokierunkowej działalność na rzecz misji zagranicznych Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów oraz innych misji Kościoła Rzymskokatolickiego.

§ 3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie wymiany międzynarodowej obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie kultury, sportu, muzyki i różnorodnego kształcenia zawodowego i uniwersyteckiego.

2. Wspieranie interesów grup marginalizowanych społecznie.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

4. Prowadzenie działalności i współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, nie wykluczając międzynarodowych, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, muzyki, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

5. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów Fundacji.

6. Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej przy użyciu środków masowego przekazu celem propagowania wiedzy na temat celów Fundacji.

7. Organizowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w koloniach, obozach i wycieczkach, a także leczenia i rehabilitacji w kraju i za granicą.

8. Organizowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych.

9. Finansowe i materialne wspomaganie dzieł misyjnych Misjonarzy Klaretynów.

10. Dofinansowywanie wyjazdów edukacyjnych, wychowawczych dzieci i młodzieży.

11. Dofinansowywanie kształcenia, działań i leczenia misjonarzy oraz wolontariuszy misyjnych Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów w kraju i za granicą.

12. Finansowanie lub dofinansowanie różnych projektów prospołecznych, jak budowanie szkół, szpitali, ośrodków pomocy medycznej, środków transportu, miejsc kultu religijnego oraz innych, polepszających jakość życia jednostek i społeczności.

13. Fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów polskich i zagranicznych.

14. Wspieranie instytucji charytatywnych działających w krajach rozwijających się.

15. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej: ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, uchodźcom, grupom ludności z krajów rozwijających się i znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej; osobom dyskryminowanym, niepełnosprawnym, ubogim, bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy z przyczyn od nich niezależnych, osobom walczącym z uzależnieniem oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

16. Udzielanie pomocy i opieki osobom starszymi, chorym, niepełnosprawnym oraz innymi wymagającymi pomocy.

17. Budowę i prowadzenie domów opieki (starców, seniora, hospicjów itp.).

18. Organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie konferencji, szkoleń, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych, bezrobotnych, uzależnionych i innych potrzebujących wsparcia.

19. Organizowanie, wspieranie i finansowanie: krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, spotkań misyjnych i misjologicznych, ekumenicznych, religioznawczych i etnograficznych, wystaw misyjnych, a także imprez o charakterze sportowym.

20. Organizowanie, wspieranie i finansowanie: publikacji, plakatów, kalendarzy, pocztówek i innych wydawnictw informacyjnych oraz ulotek, opracowanie materiałów audiowizualnych i innych materiałów propagandowych służących popularyzacji idei misyjnej.

21. Finansowanie podróży misjonarzy, zarówno duchowych jak i świeckich, do krajów misyjnej pracy, podróży na urlop do Ojczyzny, wypoczynku urlopowego oraz badań lekarskich i leczenia szpitalnego.

22. Wspieranie działań na rzecz:

   d. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy,

   e. promocji aktywizacji społecznej osób walczących z uzależnieniami,

   f. ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

   g. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomo­ści narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,

   h. działalności oświatowej i kulturalnej we współpracy z mniejszościami narodowymi,

   i. upowszechniania idei ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatel­skich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, świadomości europej­skiej i integracji społeczeństw europejskich,

   j. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mię­dzy społeczeństwami,

   k. promocji i organizacji wolontariatu,

   l. działalności wspomagającej rozwój:

      * gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

      * wspólnot i społeczności lokalnych

      * nauki, edukacji, oświaty i wychowania

      * krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

      * kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

      * upowszechniania kultury fizycznej i sportu

      * ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

23. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach dyskryminacji społecznej, powstawaniu patolo­gii, powstawaniu warunków sprzyjających uzależnieniom oraz informacji o możliwo­ściach i sposobach im zapobiegania.

24. Współpracę z wolontariuszami na zasadach określonych w Ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

25. Finansowanie studiów polskich seminarzystów oraz osób świeckich przygotowujących się do pracy misyjnej (w tym kursów językowych i dokształceniowych) oraz badań nau­ko­wych kadry profesorskiej seminariów misyjnych.