Tekst jednolity

przyjęty

Uchwałą nr 6/2017 Rady Fundacji

Misjonarzy Klaretynów ZOSTAW ŚLAD z siedzibą w Bytomiu

( numer KRS: 0000458125 )

z dnia 19.10.2017

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Fundacji Misjonarzy Klaretynów ZOSTAW ŚLAD

z siedzibą w Bytomiu

…………………………………………………….…………………………………………………………………….

STATUT FUNDACJI

POD NAZWĄ

Fundacja Misjonarzy Klaretynów ZOSTAW ŚLAD”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Misjonarzy Klaretynów ZOSTAW ŚLAD”, zwana
  w dalszej części statutu ,,Fundacją” została ustanowiona przez Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy (nazwa potoczna: Misjonarze Klaretyni), zwanego dalej Misjonarze Klaretyni, aktem notarialnym, sporządzonym

w Kancelarii Notarialnej w Bytomiu przy ulicy Chrzanowskiego 5/4

dnia 05 lutego roku,

repertorium „A” Nr 1542/2013

prowadzonej przez Notariusza Jerzego Mikler.

 1. Fundacja jest rzymskokatolicką organizacją pozarządową, działającą w oparciu o ustawy określające stosunki pomiędzy państwem a Kościołem Katolickim w Polsce, ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity z dnia 11.01.2016r. Dz.U. z 2016r. poz. 46 z późn. zm.), ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity z dnia 08.11.2016r. Dz.U. Z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz przepisy niniejszego statutu.
 2. W realizacji swoich celów i zadań  statutowych Fundacja współdziała z organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, innymi fundacjami, twórcami, organizacjami i instytucjami religijnymi, osobami fizycznymi
  i prawnymi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem i w celu realizacji zadań Fundacji .
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę. Dopuszcza się korzystanie ze skróconej nazwy Fundacji: „Fundacja ZOSTAW ŚLAD”, który to skrót staje się jej wyłącznością.
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Bytom.
 6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla działalności Fundacji.
 9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych fundacji.

Rozdział II

Cele, zadania i zasady działania Fundacji

§ 2

1. Celem Fundacji jest:

  1. szeroko pojęta współpraca w rozwoju osób, społeczeństw i narodów będących 

     w potrzebie, promując dobrobyt, sprawiedliwość i pokój,

  1. udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom i grupom społecznym, kulturowym, zawodowym i religijnym znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej lub będącym w społecznym wykluczeniu,
  2. świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej:

     - ofiarom klęsk żywiołowych, działań wojennych, prześladowań i terroru, krajom znajdującym się w tragicznej sytuacji na skutek wielowiekowej niewoli,  kataklizmów klimatycznych i zniszczeń wojennych;

     - misjom Misjonarzy Klaretynów oraz innym misjom Kościoła Rzymskokatolickiego nie należącym do w/w Zgromadzenia.

2. Zadania Fundacji to:

a. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństw, zwłaszcza działalności         informacyjnej, kulturalnej, oświatowej rozwoju społeczeństw międzynarodowych
w duchu tolerancji, z poszanowaniem wyznania, przekonań i godności każdego człowieka bez względu na rasę, religię, narodowość i status społeczny.

b. Współdziałanie na rzecz tworzenia równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, społecznego, kulturalnego i religijnego.

c. Wspieranie i umacnianie postaw i działań nastawionych na aktywną wymianę wartości pomiędzy społeczeństwami różnych krajów.

d. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka oraz życia rodzinnego w duchu chrześcijańskim.

e. Organizowanie wielokierunkowej działalność na rzecz misji zagranicznych Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów oraz innych misji Kościoła Rzymskokatolickiego.

§ 3

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie wymiany międzynarodowej obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie kultury, sportu, muzyki i różnorodnego kształcenia zawodowego i uniwersyteckiego.
 2. Wspieranie interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.
 4. Prowadzenie działalności i współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, nie wykluczając międzynarodowych, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, muzyki, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 5. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów Fundacji.
 6. Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności informacyjnej
  i edukacyjnej oraz promocyjnej przy użyciu środków masowego przekazu celem propagowania wiedzy na temat celów Fundacji.
 7. Organizowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w koloniach, obozach i wycieczkach, a także leczenia i rehabilitacji w kraju i za granicą.
 8. Organizowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych.
 9. Finansowe i materialne wspomaganie dzieł misyjnych Misjonarzy Klaretynów.
 10. Dofinansowywanie wyjazdów edukacyjnych, wychowawczych dzieci i młodzieży.
 11. Dofinansowywanie kształcenia, działań i leczenia misjonarzy oraz wolontariuszy misyjnych Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów w kraju i za granicą.
 12. Finansowanie lub dofinansowanie różnych projektów prospołecznych, jak budowanie szkół, szpitali, ośrodków pomocy medycznej, środków transportu, miejsc kultu religijnego oraz innych, polepszających jakość życia jednostek i społeczności.
 13. Fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów polskich i zagranicznych.
 14. Wspieranie instytucji charytatywnych działających w krajach rozwijających się.
 15. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej: ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, uchodźcom, grupom ludności z krajów rozwijających się i znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej; osobom dyskryminowanym, niepełnosprawnym, ubogim, bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy z przyczyn od nich niezależnych, osobom walczącym z uzależnieniem oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 16. Udzielanie pomocy i opieki osobom starszymi, chorym, niepełnosprawnym oraz innymi wymagającymi pomocy.
 17. Budowę i prowadzenie domów opieki (starców, seniora, hospicjów itp.).
 18. Organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie konferencji, szkoleń, warsztatów dla osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych, bezrobotnych, uzależnionych i innych potrzebujących wsparcia.
 19. Organizowanie, wspieranie i finansowanie: krajowych, zagranicznych
  i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, spotkań misyjnych i misjologicznych, ekumenicznych, religioznawczych i etnograficznych, wystaw misyjnych, a także imprez o charakterze sportowym
 20. Organizowanie, wspieranie i finansowanie: publikacji, plakatów, kalendarzy, pocztówek i innych wydawnictw informacyjnych oraz ulotek, opracowanie materiałów audiowizualnych i innych materiałów propagandowych służących popularyzacji idei misyjnej.
 21. Finansowanie podróży misjonarzy, zarówno duchowych jak i świeckich, do krajów misyjnej pracy, podróży na urlop do ojczyzny, wypoczynku urlopowego oraz badań lekarskich i leczenia szpitalnego.
 22. Wspieranie działań na rzecz:

            d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy             oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy,

            e) promocji aktywizacji społecznej osób walczących z uzależnieniami,

            f) ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

            g) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świa        domości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,

            h) działalności oświatowej i kulturalnej we współpracy z mniejszościami narodowymi,

            i) upowszechniania idei ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatel­         skich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, świadomości europejskiej i integracji społeczeństw europejskich,

            j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mię    dzy społeczeństwami,

            k) promocji i organizacji wolontariatu,

            l) działalności wspomagającej rozwój:

- gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

- wspólnot i społeczności lokalnych

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 1. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach dyskryminacji społecznej, powstawaniu patologii, powstawaniu warunków sprzyjających uzależnieniom oraz informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania.
 2. Współpracę z wolontariuszami na zasadach określonych w Ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Finansowanie studiów polskich seminarzystów oraz osób świeckich przygotowujących się do pracy misyjnej (w tym kursów językowych i dokształceniowych) oraz badań naukowych kadry profesorskiej seminariów misyjnych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 4

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 25.000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w czasie jej  działania. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona zostaje kwota 1.000 złotych.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 5

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności :

 1. z darowizn, spadków, zapisów,
 2. z dotacji i subwencji oraz grantów od osób fizycznych i prawnych, krajowych
  i zagranicznych,
 3. z dochodów ze zbiórek pieniędzy, darów rzeczowych i organizacji imprez publicznych (aukcji, koncertów, widowisk, imprez sportowych, kiermaszów, konkursów, warsztatów muzyczno-rytmicznych i instrumentalnych itp.),
 4. z dochodów  z  udziału  w  koncertach  i  innych  imprezach  kulturalnych,  w  ramach wymiany kulturowej lub propagowania celów statutowych Fundacji,
 5. ze  zbiórek pieniędzy  od osób  fizycznych i prawnych w zakładach pracy, instytucjach, organizacjach itp.,
 6. od  osób przekazujących 1%  podatku dochodowego od osób fizycznych,  obliczonego i przekazanego na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami,
 7. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 8. z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji w czasie jej działania.

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

§ 6

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 7

 1. Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 8

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, wnioskodawczym, nadzorczo-kontrolnym i opiniodawczo-doradczym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z pięciu do siedemnastu członków.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wskazane przez Fundatora, przy czym dwóch członków Rady stanowić będą członkowie Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.
 4. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje trzyletnie.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady Fundacji.
 8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
  i przewodniczy zebraniom Rady.
 9. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz
  w roku.
 10. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków.
 12. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, jego zastępcy.
 13. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 14. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych
  z uczestnictwem w pracach Rady.

§ 9

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 4. Zbywanie majątku trwałego Fundacji.
 5. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 7. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 
 8. Nadzorowanie i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 9. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 10. Podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją.
 11. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Fundacji zobowiązania, którego  wartość roczna lub jednorazowa przekracza 60 000,00 zł.
 12. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w każdej sprawie, a także do dokonywania re­wizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 13. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
 1. śmierci,
 2. złożenia na ręce Fundatora pisemnej rezygnacji,
 3. odwołania, którego dokonuje Fundator

       14. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

Zarząd Fundacji.

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, i jest powoływany przez Radę Fundacji na okres 3-letniej kadencji, z możliwością jej przedłużenia na kolejne.
 2. Kandydata na Prezesa Zarządu przedstawia Radzie Fundator.
 3. Radzie Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem, niniejszym Statutem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji, a także Fundatorowi lub jego dobremu imieniu.
 4. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, jego Zastępcy i Sekretarza oraz ewentualnych dwóch pozostałych jego członków, których zadania określi Rada  Fundacji uchwałą podjętą zwykłą większością  głosów  przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.

§ 11

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. zarządzanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. nadzorowanie funkcjonowania Fundacji zgodnie z obowiązującym
  w Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwem,
 4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 5. uchwalanie regulaminów,
 6. dokonywanie zakupu środków trwałych przydatnych w działalności Fundacji,
 7. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 8. tworzenie polityki kadrowej, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 9. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 11. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jego członków
 2. O posiedzeniu  Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.
 6. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą:
 1. śmierci,
 2. skutecznego złożenia na ręce Rady Fundacji pisemnej rezygnacji,
 3. odwołania przez Radę Fundacji.

9. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Sposób Reprezentacji

§ 12

 1. Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd uprawniony jest do zaciągania zobowiązań w zakresie zwykłego zarządu, w tym do:
 1. podejmowania działań reklamowych i marketingowych,
 2. zatrudniania i zwalniania pracowników Fundacji,
 3. zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami korzystającymi z usług Fundacji oraz z innymi podmiotami w zakresie działalności Fundacji,
 4. prowadzenia wszelkiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realiza­cji celów Fundacji.
 1. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Zarząd zobowiązany jest do uzy­skania pisemnej zgody Rady Fundacji.
 2. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należą w szczególności:
 1. zaciąganie zobowiązania, którego wartość roczna lub jednorazowa przekracza 60 000,00 złotych,
 2. reinwestowanie kapitału Fundacji,
 3. nabywanie nieruchomości,
 4. dokonywanie darowizn o wartości przekraczających kwotę 5 000,00 zł rocznie na rzecz jednego podmiotu.

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.
 2.  Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową.
 3.  Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady, których zakres działania, uprawnień oraz obowiązków kierowników zakładów określać będzie regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 4.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 14

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej może być prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej  i usługowej w następującym zakresie:
 1. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 2. praktyka pielęgniarek i położnych,
 3. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 4. działalność fizjoterapeutyczna,
 5. praktyka lekarska,
 6. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 7. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 8. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
 9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
 10. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 11. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.”

                          

Działalność pożytku publicznego Fundacji

§ 14a

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie  na rzecz ogółu  społeczności  jako działalność  pożytku publicznego i  obejmuje zadania w zakresie:
   1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
   2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
   3. działalności charytatywnej;
   4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
   5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
   6. ochrony i promocji zdrowia;
   7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
   8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
   9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
   10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
   11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
   12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
   13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
   14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
   15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
   16. turystyki i krajoznawstwa;
   17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
   18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
   19. promocji i organizacji wolontariatu;
   20. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
   21. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
   22. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
   23. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
   24. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–23 .
 2. Działalność pożytku publicznego Fundacji  prowadzona jest jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych określonych w § 14a ust. 1 Statutu na rzecz ogółu społeczności, to jest na działalność pożytku publicznego.
 4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 5. Działalność pożytku publicznego Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje:
   1. Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z
   2. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
   3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
   4. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
   5. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z
   6. Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z
   7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z
   8. Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z
   9. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z
   10. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z.
   11. Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z
   12. Wychowanie przedszkolne – PKD 85.10.Z
   13. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z
   14. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z

Wszystkie wymienione od punktu 1 do 14 rodzaje działalności mogą być prowadzone jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna Fundacji.”

§ 15

 1. Zabronione jest:
 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szcze­gólności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych wa­runkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 16

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Prowadzenie przez Fundację:
   1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
   2. odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
   3. działalności gospodarczej

            jest wyodrębnione rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,       kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o   rachunkowości.

 1. Działalność pożytku publicznego Fundacji jest wyodrębniona w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

 

Zmiana Statutu

§ 17

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.
 3. Zarząd może przedkładać Radzie Fundacji propozycje w sprawie zmiany statutu.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

Połączenie z inną fundacją.

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.

Likwidacja Fundacji.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, jednomyślną decyzją Rady Fundacji, przy obecności wszystkich jej członków.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszy Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Misjonarzy Klaretynów ZOSTAW ŚLAD został zatwierdzony przez Fundatora – Zarząd Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów na posiedzeniu we Wrocławiu, w dniu 02.04.2013 roku.

Podpisy Członków Rady Fundacji :

                                                    Jacek Matejczyk  ……………………………………………………..

                                                    Marek Wilk         ……………………………………………………….

                                                    Piotr Kler             ………………………………………………………..

                                                   Józef Rodoń        ………………………………………………………..